Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2021 YILI TERCÜMAN İLANI
  06.10.2020

  T.C.
  BATMAN
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ   L   A   N


  04/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Adli Yargı Adalet komisyonları tarafından bilirkişi listelerinin oluşturulması gerektiğinden, Batman Merkez Adliyesi ile Sason ve Kozluk ilçe Adliyelerininde bulunduğu Batman ili yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan Batman ili ile ilçeleri dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere, 2021 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.


  BAŞVURU ŞARTLARI


  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  c) En az ilkokul mezunu olması,
  ç) Başvuru tarihinde onsekiz (18) yaşını tamamlamış olması,
  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.


  BAŞVURU USULÜ


              https://batman.adalet.gov.tr/ internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu örneğinin internet sitesinden temini ile bilgisayar ortamında doldurularak başvuruların Batman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 3.kat 317 Numaralı Komisyon Kaleminden şahsen yapılabileceği gibi, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru dilekçesi ve belge asıllarının teslim edilmesi suretiyle de yapılabilir.
              Başvuru Tarihi : Başvurular 12/10/2020  Pazartesi günü başlayıp, 30/10/2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
  Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
              “Başvuru formuna TC Kimlik Numarası ve Banka IBAN Numarasının doğru  ve okunaklı yazılmasına dikkat edilmelidir.”


   GEREKLİ BELGELER


  -Tercüman Başvuru formu (Ek 1)
  a) Kimlik fotokopisi,
  b) İkametgah (Yerleşim adresi) belgesi  (Nüfus Müdürlüğünden veya E devletten alınabilir)
  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı (Ek 2)
  ç) Bir adet vesikalık fotoğraf,
  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.


  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


              Komisyonumuzca başvurular, 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 8 nci maddesindeki şartlara haiz olmaması hâlinde, talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar tebliğ mahiyetinde Batman İnternet sitesinde yayınlanacaktır, ayrıca herhangi bir tebliğ yapılmayacaktır.
              Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre bilirkişi listeleri oluşturulacaktır.
              Oluşturulan listeler bilirkişilerin yemin için hazır bulunmaları gereken gün ve saatleri de belirtir şekilde 03 Aralık 2020 tarihinden itibaren yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.


  YEMİN


              Yemin gün ve saatleri 11 Aralık 2020 tarihinde saat: 14:00 da Batman Adliyesi Zemin Kat Konferans salonunda yemin ettirilecektir. (Yemin gün ve saati ayrıca  tebliğ edilmeyeceğinden, ilgililerin yemin gün ve saatinde yemin için belirtilen yerde bulunmaları gerekmektedir. Yemin yapmayan kişiler listeye dahil edilmeyecektir, ilanen tebliğ olunur.)


  LİSTELERİN İLANI


              Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 23 Aralık 2020 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve birer örneği Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Batman İl ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Mahkemelere dağıtımlı olarak gönderilecektir.
  İlan olunur. 30.09.2020

      

   

   

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr