Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI TERCÜMANLIK BAŞVURU İLANI
  06.10.2021

  T.C
  BATMAN
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
   ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   İ   L   A   N

          04/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Adli Yargı Adalet komisyonları tarafından bilirkişi listelerinin oluşturulması gerektiğinden, Batman Merkez Adliyesi ile Sason ve Kozluk ilçe Adliyelerininde bulunduğu Batman ili yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan Batman ili ile ilçeleri dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere, 2022 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.


  BAŞVURU ŞARTLARI : 
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  c) En az ilkokul mezunu olması,
  ç) Başvuru tarihinde onsekiz (18) yaşını tamamlamış olması,
  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.


  BAŞVURU USULÜ :
              www.batman.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu örneğinin internet sitesinden temini ile bilgisayar ortamında doldurularak başvuruların Batman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 3.kat 317 Numaralı Komisyon Kaleminden şahsen yapılabileceği gibi, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru dilekçesi ve belge asıllarının teslim edilmesi suretiyle de yapılabilir.
              Başvuru Tarihi : Başvurular 11/10/2021  Pazartesi günü başlayıp, 29/10/2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. 
  Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

              “Başvuru formuna TC Kimlik Numarası ve Banka IBAN Numarasının doğru  ve okunaklı yazılmasına dikkat edilmelidir.”

   GEREKLİ BELGELER :
  - Kimlik fotokopisi,
  - Bir adet vesikalık fotoğraf,
  -Diploma (Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.) (En az ilkokul mezunu olmak)
  - Yerleşim Yeri Belgesi   (Nüfus Müdürlüğünden veya E Devletten alınabilir)
  -Tercüman Başvuru formu (Ek 1)
  - Tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğine dair yazılı beyan (Ek 2)

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

              Komisyonumuzca başvurular, 24 Kasım 2021 Çarşamba gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 8 nci maddesindeki şartlara haiz olmaması hâlinde, talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar tebliğ mahiyetinde Batman İnternet sitesinde yayınlanacaktır, ayrıca herhangi bir tebliğ yapılmayacaktır. 


              Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre bilirkişi listeleri oluşturulacaktır.
              Oluşturulan listeler bilirkişilerin yemin için hazır bulunmaları gereken gün ve saatleri de belirtir şekilde Batman Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir, ilan tarihinden itibaren yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

  YEMİN :
              Yemin, 15 Aralık 2021 günü  saat: 14:00 da Batman Adliyesi Zemin Katta bulunan Konferans salonunda yapılacaktır.  (Yemin gün ve saati ayrıca  tebliğ edilmeyeceğinden, ilgililerin yemin gün ve saatinde yemin için belirtilen yerde bulunmaları gerekmektedir. Belgeye dayanmayan ve mazeretsiz olarak yemin yapmayan kişiler listeye dahil edilmeyecektir, yemin gün ve saatinde belirtilen yerde hazır olamayacaklar öncesinden belgeye dayalı olarak mazeretlerini dilekçe ile başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir. İlanen tebliğ olunur.)


  LİSTELERİN İLANI : 
              Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 22 Aralık 2021 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve birer örneği Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Batman İl ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Mahkemelere dağıtımlı olarak gönderilecektir.
  İlan olunur. .05/10/2021

                                                                                        

  EKLERİ:


  -Tercüman Başvuru formu (Ek 1) için Tıklayınız.


  - Dil bildiğinin yazılı olarak beyan (Ek 2) için Tıklayınız.

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr