Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI TERCÜMAN BAŞVURU İLANI
  28.09.2022

  T.C
  BATMAN
  ADLI YARGI ILK DERECE MAHKEMESI
  ADALET KOMISYONU BASKANLIGI

  I L A N

  04/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202'nci maddesine dayanılarak
  hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
  hükümleri geregince, Il Adli Yargı Adalet komisyonları tarafından bilirkisi listelerinin olusturulması
  gerektiginden, Batman Merkez Adliyesi ile Sason ve Kozluk ilçe Adliyelerininde bulundugu Batman ili yargı
  çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve baska bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan
  Batman ili ile ilçeleri dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere, 2023 Yılı Tercüman Listesi olusturulacaktır.

  BASVURU SARTLARI :
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandası olması,
  b) Basvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  c) En az ilkokul mezunu olması,
  ç) Basvuru tarihinde onsekiz (18) yasını tamamlamıs olması,
  d) Affa ugramıs ya da ertelenmis olsalar bile Devlete ve adliyeye karsı islenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüsvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara
  fesat karıstırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
  verilmemis olması,
  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamıs veya sanat icrasından yasaklanmamıs
  olması,
  f) Komisyonun baglı bulundugu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  g) Baska bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

  BASVURU USULÜ :
  www.Batman.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan
  metninin ekinde bulunan basvuru formu örneginin internet sitesinden temini ile bilgisayar ortamında
  doldurularak
  basvuruların Batman Adli Yargı Adalet Komisyonu Baskanlıgı 3.kat 317 Numaralı Komisyon
  Kalemine sahsen yapılabilecegi gibi, mahalli Cumhuriyet Bassavcılıklarına basvuru dilekçesi ve belge
  asıllarının teslim edilmesi suretiyle de yapılabilir.
  Basvuru Tarihi : Basvurular 30/09/2022 Cuma günü baslayıp, 31/10/2022 Pazartesi günü
  mesai bitiminde sona erecektir.

  Bu tarihten sonra Komisyona ulasan dilekçeler degerlendirmeye alınmayacaktır.


  “Basvuru formuna TC Kimlik Numarası ve Banka IBAN Numarasının dogru ve okunaklı
  yazılmasına dikkat edilmelidir.”


  GEREKLI BELGELER :
  1- Bir adet Kimlik fotokopisi,
  2- Bir adet vesikalık fotograf,
  3-Diploma (Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmıs örnegi eklenir.) (En
  az ilkokul mezunu olmak) (Diploma veya belgesi yok ise Tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil
  bildigine dair yazılı beyan (Ek 2)
  4-Adli sicil kaydı (e devletten veya adliyelerden alınabilir)
  5- Yerlesim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlügünden veya E Devletten alınabilir)
  6-Tercüman Basvuru formu (Ek 1)
  7- Tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildigine dair yazılı beyan (Ek 2)
  Daha önceki yıllarda tercüman kaydı bulunanların yukarıdaki belgelerden (1), (2) ve (3) maddelerinde
  yazıları belgeleri getirmelerine gerek yoktur.

  BASVURULARIN DEGERLENDIRILMESI :
  Komisyonumuzca basvurular, 16/11/2022 tarihine kadar degerlendirilerek is bu ilanda belirtilen
  basvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da basvuru sahibinin Yönetmeligin 8 nci
  maddesindeki sartlara haiz olmaması hâlinde, talebinin reddine karar verilerek, redde iliskin karar teblig
  mahiyetinde Batman adliyesine ait Internet sitesinde yayınlanacaktır, ayrıca herhangi bir teblig yapılmayacaktır.


  Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile isaret dili, varsa çalıstıkları kurum
  ve kurulusların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre bilirkisi listeleri
  olusturulacaktır.


  Olusturulan listeler bilirkisilerin yemin için hazır bulunmaları gereken gün ve saatleri de belirtir
  sekilde Batman Adliyesine ait internet sitesinde ilan edilecektir, ilan tarihinden itibaren yedi gün süre ile adliye
  divanhanesinde ilan edilecektir.


  YEMIN : (Listeye Kabul edilenlerin Yemin Tarihi)
  Listeye kabul edilenlerin yemini 07 Aralık 2022 Çarsamba günü saat: 15:00 da Batman
  Adliyesi Zemin Katta bulunan Konferans salonunda yapılacaktır.


  (Mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise 09/12/2022 Cuma günü saat 15:00 da “Ceza
  Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkisi Listelerinin
  Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeligin” 10. maddesi hükmü geregince Batman Adli Yargı Ilk Derece
  Mahkemesi Adalet Komisyonunca yemin ettirilecektir)
  (Yemin gün ve saati ayrıca teblig edilmeyeceginden, ilgililerin yemin gün ve saatinde yemin için
  belirtilen yerde bulunmaları gerekmektedir. Belgeye dayanmayan ve mazeretsiz olarak yemin yapmayan kisiler
  listeye dahil edilmeyecektir, yemin gün ve saatinde belirtilen yerde hazır olamayacaklar öncesinden belgeye
  dayalı olarak mazeretlerini dilekçe ile baskanlıgımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ilanen teblig olunur.)


  LISTELERIN ILANI :
  Yemin eden bilirkisilerden olusan liste, 16 Aralık 2022 tarihine kadar Adliye Divanhanesine
  asılarak ilan edilecek ve birer örnegi Adalet Bakanlıgı Ceza Isleri Genel Müdürlügü, Bilgi Islem Dairesi
  Baskanlıgına, Batman Il ve Ilçe Cumhuriyet Bassavcılıkları ile Mahkemelere dagıtımlı olarak gönderilecektir.
  Ilan olunur. 27/09/2022

  EKLERI:
  -Tercüman Basvuru formu (Ek 1) Tıklayınız.
  - Dil bildiginin yazılı olarak beyan (Ek 2) Tıklayınız.

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr