Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adli Yardım Başvuru Formu
  24.06.2021

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

  Sayı    :
  Konu    : Adli Yardım Başvuru Formu 


  .................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


       10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak yapılandırılan Başkanlığımızın başlıca hedefleri arasında; başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm suç mağdurlarının sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulabilecek yardım ve destek hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi, adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine yönelik gereken tedbirlerin alınması ve kırılgan gruba mensup mağdurların adli süreçte etkin şekilde desteklenerek adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yer almaktadır. 
       Öte yandan Yargı Reformu Stratejisi ile Bakanlığımız Stratejik Plânında, adalete etkin erişim için adli yardım sisteminin güçlendirilmesine yönelik açık hedeflere yer verilmiştir. Özel hukuk alanında adli yardıma başvuru prosedürünün kolaylaştırılarak standart bir başvuru formu oluşturulması ve e-Devlet Sistemi üzerinden başvuru imkânı getirilmesi de bu hedefler arasında yer almaktadır. 
       Anılan hedefler kapsamında, özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere bir form oluşturulması ve başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan taslak madde ile ekte yer alan Adli Yardım Başvuru Formu Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve yine Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin               Yönetmelik güncelleme çalışmalarında değerlendirilmek üzere kapsama alınmıştır.
       Bu itibarla;
     1-Adalete erişimin güçlendirilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesini ve özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardıma başvuru usulünün kolaylaştırılması amacıyla oluşturulan ve ekte gönderilen standart başvuru formunun adli yardım başvurularında kullanılmaya başlanılması, 
    2-Söz konusu başvuru formunun hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlükleri, ön bürolar ve kurulu bulunan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde fiziken bulundurularak adli yardım başvurucularının hizmetine sunulması,

      3-Adli yardım başvuru formuna adliyeniz internet sitesinde de erişilebilir bir şekilde yer verilmesi, 
       Hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

  Adli Yardım Başvuru Formu İçin Tıklayınız

  Adres

  Belde Mah. İbrahim Hakkı Caddesi No:4 Merkez/BATMAN

  Telefon

  Tel: 0 488 502 2221 - 22 - 23 - 24

  Faks: 0 488 502 2219 - 20 / 0 488 213 1636

  E-Posta

  batmancbsisaretadalet.gov.tr